For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

طرح ها و پروژه های مهم

  1.  حميدرضا ميردامادي و محمدمهدي  سعادت پور،"تشخیص و کنترل خسارت سازه ای در پلها از طریق اندازه گیری ارتعاشات محیطی مبتنی بر روشهای شناسایی هویت دینامیکی و تحلیل مود های ارتعاشی سیستم ها"، طرح ملي رديف متمركز 503494، دانشگاه صنعتي اصفهان، شروع طرح: 1380.

  2. حميدرضا ميردامادي و محمدمهدي سعادت پور،"کنترل چند متغیره دوگان سازه های برانگیخته شده با زلزله به کمک مدل ماکسول برای مکانیزم هیدرولیکی مستهلک کننده انرژی زلزله:یک مطالعه مقایسه ای"، طرح ملي رديف متمركز 503495، دانشگاه صنعتي اصفهان، شروع طرح: 1380، پايان طرح: 1384.
  3. حميدرضا ميردامادي، "مدل سازی المان محدود بکار اندازنده های برشی در سازه های هوشمند کامپوزیت"، دانشكده مهندسي، دانشگاه اصفهان، شروع طرح: 1384

تحت نظارت وف بومی